Menu
Košík
Hledat
Domů
florbal4u.cz

Obchodní podmínky

 

Základní informace

Tyto smluvní podmínky se vztahují na smlouvy na dálku v e-shopu www.florbal4u.cz mezi prodávajícím a kupujícím podle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.

Prodávající je: Florbal s.r.o., Tomášikova 13, 821 01 Bratislava. IČO 44887001, DIČ 2022868793. Tel. +420 723 291 532, e-mail: obchod@florbal4u.cz. Zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 121506 / B.

Kupujícím je spotřebitel, i. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nevykonává povolání nebo povolání v rámci své podnikatelské činnosti. Nákupy provedené podnikatelským subjektem se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

Dozorčí orgán pro ochranu spotřebitelů je Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5 820 07 Bratislava 27.

 

Objednávka a uzavřetí smlouvy

Odesláni vyplnené objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy podle občanského zákoníku na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky od prodávajícího.

 

Ceny zboží

Ceny všech produktů v e-shopu jsou konečné včetně všech daní. Prodávající je plátcem DPH. Cena produktu nezahrnuje náklady na dopravu. Tyto položky jsou uvedeny na adrese https://www.florbal4u.cz/platba-a-doruceni a v nákupním košíku před dokončením objednávky, kde kupující vidí celkovou cenu objednávky včetně nákladů na doručení.

 

Platba za zboží

Prodávající akceptuje platbu za objednané zboží způsobem uvedeným na adrese https://www.florbal4u.cz/platba-a-doruceni.

Součástí objednávky e-shopu je povinností kupujícího zaplatit cenu prodávajícímu za objednané zboží.

 

Dodání zboží

Pokud produkt určenou dobu dodání, platí, že prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 30 dnů.

Zboží se považuje za převzaté kupujícím v době, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než určená dopravce) převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud a) zboží objednané kupujícím bylo dodáno odděleně ve stejném pořadí v okamžiku přijetí zboží, b) dodává zboží skládající se z několika kusů nebo kusů v okamžiku převzetí poslední části nebo posledního kusu, c) dodává zboží opakovaně během stanoveného období v okamžiku přijetí prvního dodaného zboží.

 

Reklamační řád 

Prodávající je odpovědný za vady, které má zboží při převzatí kupujícím. U použitých předmětů neodpovídá za vady způsobené použitím nebo opotřebením. U předmětů prodávaných za nižší cenu nenesou odpovědnost za vadu, pro niž byla sjednána nižší cena. Pokud se nejedná o rychlý pokaz nebo o použitých věcech, je prodávající odpovědný za vady, ke kterým dojde po přijetí zboží v záruční době (záruka).

Záruční doba pro nový výrobek je 24 měsíců, což vyplývá z převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na použitý výrobek je 12 měsíců. Záruční doba na služby (pro opravu nebo úpravu) je 3 měsíce. Záruční doba pro věci zhotovené na zakázku je 24 měsíců. Jestli je na prodávajíci věci, jeho obalu nebo pokynoch k němu přiloženém vyznačena lhúta na použití, záruční lhůta nevyprší před uplynutím této lhůty.

Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, je 24 měsíců.

Pokud je zakoupená položka uvedena do provozu jiným podnikatelem než prodávajícím, začíná záruční lhůta běžet od data zahájení provozu, než kupující objednal uvedení do provozu do tří týdnů od obdržení zboží a poskytl potřebnou pomoc včas.

Záruční list se vydává na žádost kupujícího. Doklad o koupi je postačující pro uplatnění nároku.

Pokud má zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na bezplatné, včasné a řádne odstránení vady. Prodávající je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu.

Kupující by však neměl pokračovat v použití věci, na kterém zjistil závadu. V případě chyb, které se vyskytnou po zakoupení, musí být bez zbytečného odkladu vypovězeny od zjištění chyby, nejpozději do uplynutí záruční doby. Po uplynutí záruky vyprší nárok na reklamaci.

Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejedná sa o vadu, jestliže z povahy prodané věci vyplýva, že její život je kratší než záruční doba a pokud pri obvyklém užívání takové věci dojde k její celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.

Namísto odstranění vady může kupující požádat o výměnu věci, nebo pokud se vada týká pouze části věci, výměnu součásti, jestli tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady z hlediska ceny zboží nebo závažnosti vady. Namísto odstranění vady může prodávající vždy nahradit vadnou věc za nevadnou, pokud to kupujícímu nevyvolává závažné potíže. Pokud se vyskytne chyba, která nemůže být odstraněna a brání tomu, aby věc byla řádně používána jako věc bez poruchy, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo odstoupit od smlouvy. Stejná práva se vztahují na kupujícího, pokud jde síce o odstranitelné vady, ale pokud kupující nemůže věc řádne použít po vyskytnutí se vady po opravě nebo pro vetší počet vad. V případě jiných neodstranitelných vad, má kupující nárok na odpovídající slevu z ceny položky.

Práva odpovědnosti za vady se vztahují na prodávajícího na adrese sídla. Pokud je však v záručním liste uvedený záručný servis, který je v míste prodejce nebo v míste pro kupujícího bližším, má kupující nárok na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinný  opravu vykonat nejpozději do 30 dnů.

Pokud dojde ke výměně, zahájí se záruční doba znova od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Vyřízením reklamace sa rozumí ukončení reklamačního konání odovzdanim opraveného produktu, výměnou produktu, vrácením kupní ceny výrobku, zaplacením přiměřené slevy z ceny produktu, písemnou žádostí o převzetí plnení nebo její odůvodněným zamítnutím.

Při uplatnení reklamace prodávající určí způsob vybavení reklamace okamžitě nebo v nejpozději do 3 pracovních dnů od data uplatnení reklamace v odůvodněných případech, zejména v případě, když je vyžadováno složité technické zhodnocení stavu produktu nebo služby, a to nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace. Po určení způsobu vyřizování reklamace bude reklamace vyřízená okamžitě, v odůvodněných případech možno reklamaci vyřízit i později; vyřízení  reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od smlouvy nebo má právo na výměnu produktu za nový výrobek.

Pokud kupující uplatnil reklamaci na výrobek během prvních 12 měsíců nákupu, může prodávající reklamaci zamítnout pouze tím, že odmítne uplatnit nárok na základě odborného úsudku; bez ohledu na výsledek znaleckého posudku, nevyžaduje, aby kupující pokryl náklady na odborný úsudek nebo jiné náklady spojené s odborným úsudkem. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného úsudku odůvodňujícím zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vybavení reklamace. Pokud kupující reklamaci uplatnil po uplynutí 12 měsíců od nákupu a prodejce ho zamítl, prodávající v dokladu o reklamaci uvede, komu může kupující poslat výrobek pro odborný úsudek. Pokud je produkt zaslán k odbornýmu úsudku určené osobě, náklady na odborný úsudek, stejně jako veškeré další související náklady, nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného úsudku. Pokud kupující na základě odborného úsudku prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci znovu uplatnit; během odborného úsudku záruční doba neplyne. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace znovu náklady na posouzení odborné posoudení a veškeré výdaje, které jsou s ním náležející. Znovu uplatnenou reklamaci nelze zamítnout.

Prodávající je povinen při uplatnení reklamace vystavit kupujícímu potvrdzení. Pokud je stížnost podána prostřednictvím e-mailu, je prodávající povinen okamžitě doručit potvrzení kupujícímu; pokud nelze okamžitě doručit potvrdzení, musí být doručen bez zbytečného odkladu, nejpozději však s dokladem o vybavení reklamace;  potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, jestliže má kupující možnost prokázať uplatnení reklamace jiným způsobem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

 • mechanickým poškozením zboží způsobené kupujícím po převzetí výrobku,
 • použivánim zboží v rozporu s pokyny výrobce,
 • užívaním zboží za podmínek, které neodpovídají prostředí, pro které je zboží určeno,
 • neoprávněným zásahům do užívání nebo zanedbání péče a údržby zboží,
 • nadměrné zatížení v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci zboží, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SR
 • při prepravě produktu po převzetí kupujúcim,
 • vodou, ohnem, statickou alebo atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 • použitím jiných součástí než těch, které používá výrobce, dodavatel nebo prodejce,
 • opravou nebo úpravou tovaru osobami, které nejsou oprávněny provádět záruční opravy, 
 • opotřebením, charakteristickým pro daný materiál nebo použití

Pokud kupující uplatní výše uvedené vady, může být reklamace odůvodněně zamítnuta.

Zabalené zboží je třeba odeslat kurýrem (ne na poštu) na adresu: Marketing, TEMPISH s.r.o., bratří Wolfu 16, 779 00 Olomouc
Zboží neposílejte na dobírku (v tomto případě nebude bohužel zboží z naší strany převzato).

 

Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy bez uvedení duvodu

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo může využít pouze spotřebitel.

Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžiku, kdy kupující nebo třetí osoba jiná než určená dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud a) zboží objednané kupujícím bylo dodáno odděleně ve stejném pořadí v okamžiku přijetí zboží, které bylo naposledy dodáno; dodává zboží sestávající z několika kusů nebo kusů v okamžiku převzetí poslední části nebo posledního kusu, c) zboží dodává opakovaně během stanoveného období v okamžiku přijetí prvního dodaného zboží.

Kupující může odstoupit od smlouvy o dodávce zboží ještě před zahájením lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, který podléhá:

 • prodej zboží uskutečněného v souladu se zvláštními požadavky spotřebitele, zboží vyrobené na míru nebo zboží specificky určené pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží, který je předmětem rychlého snížení kvality nebo skazy,
 • prodej zboží obsaženého v ochranném obalu, který není z hygienických důvodů vhodný k vrácení a jehož ochranný obal byl po dodání porušený (např. florbalové hole, z nichž kupující z rukojeti svlékl igelitový obal chránící z hygienických důvodů omotávku rukojeti),
 • prodej zboží, které je z důvodu své povahy neoddělitelně smíšeno s jiným zbožím po dodání.

Kupující může uplatnit právo odstoupit od smlouvy písemně nebo na jiném trvalém nosiči (např. E-mailem) nebo zasláním vyplněného formuláře, který je k dispozici na Odstoupení smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy může být rovněž požadováno odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy i v poslední den 14denní lhůty.

Po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 14 dnů veškeré platby, které obdrží podle smlouvy nebo v souvislosti s ná, včetně nákladu na přepravu, dodání, poštovné a další náklady a poplatky. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jako kupující použil při svojí platbě. Kupující může také s prodejcem dohodnout jiný způsob vrácení platby.

Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, jestliže kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, jako je nejlevnější běžná metoda doručení nabízená prodávajícím. Dodatečné náklady představují rozdíl mezi náklady na doručení vybranými kupujícím a náklady na nejlevnější normální způsob doručení nabízený prodávajícím.

Při odstoupení od smlouvy není prodávající povinen vrátit kupujícímu platbu před tím, než je zboží doručeno, nebo dokud kupující nemá důkaz o vrácení zboží zpět prodejci, pokud prodávající navrhne, že zboží je vyzvednuto osobně nebo prostřednictvím osoby pověřené prodávajícím.

Kupující je povinen vrátit zboží nebo je předat prodejci nebo osobě, která je prodávajícím oprávněná, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Toto období se považuje za zachované, pokud bylo zboží předáno k odeslání nejpozději poslední den daného období.

Při odstoupení od smlouvy bude kupující nést pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží, jakož i náklady na vrácení zboží, které vzhledem ke své povaze nemohou být vráceny poštou.

Kupující je odpovědný za snížení hodnoty zboží, které je výsledkem takového zacházení s tímto zbožím, což je mimo ošetření nezbytné k ověření vlastností a funkčnosti zboží.

Po dodání zboží má kupující možnost vyzkoušet si jeho funkčnost, nemůže však zboží použít, pokud odstoupí od smlouvy. Za účelem určení povahy, vlastností a funkčnosti zboží by měl spotřebitel manipulovat a kontrolovat zboží pouze způsobem, jaký je povolen v "kamenném" obchodě. Kupující je povinen manipulovat a kontrolovat zboží s náležitou péčí během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Například nakupované sportovní oblečení by mělo být otestováno pouze kupujícím, ale nemělo by se nosit a zboží by mělo být vráceno originálními štítky nebo jinými ochrannými či identifikačními prostředky.

Zabalené zboží je třeba odeslat kurýrem (ne na poštu) na adresu: Marketing, TEMPISH s.r.o., bratří Wolfu 16, 779 00 Olomouc
Zboží neposílejte na dobírku (v tomto případě nebude bohužel zboží z naší strany převzato).

 

Alternativní řešení sporu

Kupující - spotřebitel - má právo kontaktovat prodávajícího s žádostí o nápravu (například e-mailem), pokud není spokojen se spusobem, kterým prodávajíci vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelské práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost záporně nebo na ní neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení řešení alternativního řešení sporů u subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) dle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Z.z. Seznam subjektů ARS naleznete na webových stránkách Ministerstva hospodářství Slovenské republiky www.mhsr.sk. Návrh může spotřebitel předložit způsobem uvedeným dle §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím alternativní platformy RSO pro řešení sporů, která je k dispozici online na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternativní řešení sporů může využít pouzte spotřebitel - fyzická osoba, která se nezúčastní v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, když uzavře a plní spotřebitelskou smlouvu. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který je výsledkem spotřebitelské smlouvy nebo souvisejíciho se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřetých na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, u nichž hodnota sporu nepřesahuje 20 EUR. Subjekt ARS může požadovat, aby spotřebitel účtoval poplatek za zahájení alternativního řešení sporů až do výše 5 EUR s DPH.

 

Ochrana osobních údaju

Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě. Tato spotřebitelská smlouva je zároveň právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je smluvní požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro nákup v e-shopu prodávajícího. Pokud kupující neposkytne všechny požadované osobní údaje prodávajícímu, může to mít za následek neuzavření kupní smlouvy.

Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy.

Prodávající zpracovává běžné osobní údaje kupujícího.

Osobní údaje kupujícího jsou pro potřebu prodávajícího uchovávány po dobu 10 let.

Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení, nebo jinou formu (e-mailem, písemně).

Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám - poštovním společnostem (kurýrem) a společnosti, která zpracovává účetní doklady.

Osobní údaje kupujícího se nezveřejňují.

Prodávající může poskytnout osobní údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) společnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučně pro účely programu "Ověřeno zákazníky", pro získání zpětné vazby od kupujícího v souvislosti s uskutečněným nákupem v e-shopu prodávajícího.

Prodávající může zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely (například pro odesílání newsletteru nebo e-mailů o novinkách, slevách, akcích apod.) I bez předchozího souhlasu kupujícího. Pro tento účel prodávající zpracovává nezbytné údaje, kterými jsou jméno, příjmení a e-mailová adresa kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se zpracováním údajů pro marketingové účely, svůj nesouhlas může kupující kdykoliv vyjádřit například odesláním zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího s žádostí o odhlášení z newsletteru nebo kliknutím na link uvedený v e-mailové zprávě. Osobní údaje využívány pro marketingové účely nebudou poskytnuty třetím stranám, také nebudou zveřejněny.

Osobní údaje mohou být přenášeny do třetích zemí s cílem doručení marketingových informací - takovou krajinou jsou Spojené státy americké, která zaručuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Kupující má právo získat od prodávajícího potvrzení o tom, jaké osobní údaje kupujícího se zpracovávají v e-shopu prodávajícího. Kupující má právo získat přístup k těmto údajům a také informace k jakému účelu se zpracovávají, jaké kategorie údajů se zpracovávají, komu se osobní údaje poskytují, jak dlouho se osobní údaje uchovávají, zda existuje automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

První poskytnutí výše uvedených osobních údajů kupujícímu je bezplatné. Opakované poskytnutí osobních údajů, o které kupující požádá, bude účtována jako administrativní poplatek ve výši 5 €.

Kupující může od prodávajícího požadovat opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se týkají kupujícího. Kupující může žádat vymazání jeho osobních údajů nebo omezení zpracování těchto údajů. Kupující může také namítat zpracovávání osobních údajů.

Zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné i pro účely archivace (pro splnění povinnosti prodávajícího na základě právních předpisů SR, například uchovávání účetních dokladů po dobu 10 let). Pokud bude kupující žádat o vymazání osobních údajů, které se zpracovávají v souvislosti s kupní smlouvou, jeho žádost může být zamítnuta.

Kupující má právo, aby prodávající omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud kupující namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího prodávajícímu ověřit správnost osobních údajů.

Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kupující má právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, pokud je to technicky možné.

Kupující má právo namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. Rovněž může namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněného zájmu prodávajícího.

Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedené informace o ochraně osobních údajů se týkají i předsmluvních vztahů (tj registrace v e-shopu za účelem budoucího nákupu nebo třeba vyžádání poptávky, cenové nabídky či informací o zboží a službách prodávajícího).

S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory - cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. Přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.). Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu, případně na marketingové účely. Kupující může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset ručně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční.

 

 

S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača. Více informací
Rozumím